6 προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Ανακοίνωση για ττην πρόσληψη έξι (6) ατόμων κλάδου Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ’ ωρομίσθιας, προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα στο Δήμο Μαρκοπούλου «Αθλησης για Όλους» της Γ.Γ.Α. και του φορέα υλοποίησης Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

 Ν. Αττικής, κατά την περίοδο 2016 – 2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.ΦΑ)
ΘΕΣΗ Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Γενικά Προγράμματα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ «Άσκηση στην προσχολική ηλικία»

Έως Οκτώ (8)

μήνες

 
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ «Παιδί και αθλητισμός»

Έως Οκτώ (8)

μήνες

5
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ «Άθληση και Γυναίκα»

Έως Οκτώ (8)

μήνες

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

«Άσκηση στην τρίτη ηλικία»

«Άσκηση ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου»

Έως Οκτώ (8)

μήνες

Έως Οκτώ (8) μήνες

1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σύμφωνα με πρόγραμμα σπουδών ΤΕΦΑΑ)  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  
«Άσκηση στην προσχολική ηλικία» Μουσικοκινητική Αγωγή  
«Παιδί και αθλητισμός» Ρυθμική ή Ενόργανη Γυμναστική  
Αθλητισμός & Γυναίκα Γενική Γυμναστική ή Αεροβική ή pilates  

«Άσκηση στην τρίτη ηλικία» «Άσκηση ατόμων με

αναπηρίες στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου»

Δραστηριότητες Κλειστών Χώρων Ειδική φυσική αγωγή  

Υποβολή αίτησης – απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Δήμου Μαρκοπούλου στην ακόλουθη διεύθυνση : Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο (τηλ. επικοινωνίας 2299020124).

Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι 10 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης.
 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :
(1)    Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
(2)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
(3)    Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
(4)    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
(5)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(6)    Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
(7)    Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
(8)    Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
(9)    Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δειτε την προκηρυξη εδω

Πηγή: dikaiologitika.gr

Αφήστε το σχόλιο σας